Protectia Datelor Personale

GPDR


INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Incepand cu data de 25 mai 2018 se aplica Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). Este foarte important sa va informam in legatura cu ce fel de informatii colectam despre dumneavoastra, din ce motive si in ce modalitate utilizam informatiile, care sunt drepturile dumneavoastra referitoare la datele cu caracter personale folosite de noi si prin ce modalitate puteti exercita aceste drepturi in conformitate cu Regulamentul G.D.P.R.

Identitatea si datele de contact ale operatorului:

Societatea: SAFINA ROM SRL
Sediul/punct de lucru: Str. C.T. Grigorescu nr.14, Ploiesti, Prahova
Tel. : +40 0244 522 355 ; Mobil: +40 744 327 978
RC: J29/2725/2007; CIF: 9225732

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal: Pentru a asigura conformitatea prelucrarii datelor am desemnat Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal si am alocat o adresa de e-mail unde puteti adresa orice intrebare despre prelucrarea datelor dumneavoastra. Acesta poate fi contactat la adresa: elena.tudor@safina.ro

Categoriile de date cu caracter personal vizate:


In relatiile contractuale si activitatile pe care le desfasuram prelucram datele cu caracter personal furnizate de urmatoarele categorii de persoane fizice, denumite in continuare persoane vizate, respectiv: clienti/potentiali clienti si beneficiari/potentiali beneficiari ai contractelor incheiate si a altor activitati specifice societatii.
Prelucram, dupa caz, numai datele cu caracter personal prevazute de lege pentru realizarea scopurilor de mai jos, cum ar fi: Nume, Prenume; Nume, Prenume membrii familie; Date; Sex; Data, locul nasterii; Cetatenia; Semnatura; Date stare civila; Date permis auto/ Certificat inmatriculare; Numar dosar pensie; E-mail; Telefon fix/mobil/fax; Adresa (domiciliu / resedinta) / adresa loc de munca; Profesie; Loc de munca / numar marca; Diplome/studii/formare profesionala; Situatie familiala; Date bancare; Caracteristici comerciale (customer segment), date contractuale (pentru administarea produselor si serviciilor acordate clientilor); Obisnuinte/preferinte (e.g. hobby)/comportament / evaluare profesionala; Imagine – foto, video; Date fiscale; Numar cont.

Scopurile prelucrarii:

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate pentru realizarea urmatoarelor scopuri, fara a se limita la acestea:
a) identificarea clientilor/potentialilor clienti si beneficiarilor/potentialilor beneficiari ai contractelor, pregatirea ofertei, ofertarea, negocierea, incheierea, executarea si incetarea contractului, transmiterea de notificari, facturare si incasare plati asociate contractelor, verificarea si recuperarea debitelor, tranzactii, somatii, notificari, instiintari contractuale si actiuni in justitie;
b) solutionarea cerintelor clientilor;
c) protejarea intereselor vitale ale societatii.

Temeiurile legale ale prelucarii:

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesara pentu: executarea contractului la care persoana vizata este parte si pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte si dupa incheierea unui contract; In anumite situatii specificate, prelucrarea este permisa doar daca persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrare.

Categoriile de destinatari si imputerniciti:

SAFINA ROM SRL ar putea dezvalui prin transmitere datele cu caracter personal colectate direct sau prin intermediul unor imputerniciti, urmatoarelor categorii de destinatari: imputernicitilor care prelucreaza date cu caracter personal in numele societatii (oficii postale, cabinete de avocatura, firme de curierat, etc.), prestatori de servicii diversi, terti colaboratori, imputernicitilor si mandatarilor dumneavoastra, dupa caz.

Durata prelucrarii:

Datele cu caracter personal prelucrate de SAFINA ROM SRL in urma unui contract aflat in executare pot fi prelucrate si stocate conform reglementarilor legale in vigoare.

Drepturile persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor personale:

-dreptul la informare (aveti dreptul de a fi informat cu privire la colectarea si utilizarea datelor personale); dreptul de acces (aveti dreptul de a accesa datele personale si informatiile suplimentare, si va permite sa cunoasteti si sa verificati legalitatea prelucrarii);
-dreptul la rectificare (aveti dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre Dvs. de informatii suplimentare);
-dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat” = in situatiile reglementate expres de lege, in special in cazul in care va retrageti consimtamantul sau in cazul in care se constata ca datele au fost prelucrate ilegal, precum si dreptul de a solcita stergerea datelor);
-dreptul de a retrage consimtamantul (dreptul de a retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea datelor);
-dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi datele pe care le-ati furnizat intr-un format structurat, care poate fi citit automat si dreptul de a solicita ca datele sa fie transmite altui operator);
-dreptul la restrictionarea prelucrarii (aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor in anumite situatii reglementate expres de lege, in special in cazul in care contestati exactitatea datelor sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar Dvs. va opuneti stergerii datelor. In aceste situatii, cu exceptia stocarii, datele nu vor mai fi prelucrate);
-dreptul de a depune plangere (aveti dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal);
-dreptul la opozitie (aveti dreptul sa va opuneti la prelucrarea bazata pe interesul legitim sau indeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autoritatii publice, inclusiv profilarea, marketing direct si prelucrarea in scopul cercetarii stiintifice/istorice si al statisticilor);
-dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa,
-dreptul de a sesiza instantele judecatoresti (aveti dreptul de a exercita o cale de atac judiciara in fata instantelor de contencios administrativ atunci cand autoritatea de supraveghere nu trateaza o plangere de-a dvs. sau nu va informeaza cu privire la progresele sau la solutionarea plangerii depuse in temeiul art. 77 din Regulament, dar si dreptul de a formula o actiune judecatoreasca instantelor de drept comun pentru repararea prejudiciului suferit ca urmare a unei incalcari a Regulamentului 2016/679).

SAFINA ROM SRL, in calitate de operator de date, prelucreaza date cu caracter personal conform legii. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa:
Ploiesti, str. C.T. Grigorescu nr.14, judet Prahova
, sau prin e-mail la adresa:
elena.tudor@safina.rom

Va multumim ca ne sunteti alaturi,
Echipa SAFINA ROM

Personal Data Protection

GPDR


INFORMATION on the processing of personal data


 Starting with May 25, 2018, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing the Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation). It is very important to inform you about what kind of information we collect about you, for what reasons and in what way we use the information, what are your rights regarding the personal data used by us and by what way you can exercise these rights in accordance with the GDPR Regulation  Identity and contact details of the operator:

Company: SAFINA ROM SRL
Headquarters / place of work: Str. C. T. Grigorescu nr.14, Ploiesti, Prahova
Goal. : +40 0244 522 355; Mobile: +40 744 327 978
RC: J29 / 2725/2007; CIF: 9225732

The person in charge of the protection of personal data: In order to ensure the compliance of the data processing, we have designated the Person in charge of the Protection of the Personal Data and we have assigned an e-mail address where you can ask any question about the processing of your data. It can be contacted at: elena.tudor@safina.ro

Target categories of personal data:


In the contractual relations and the activities that we carry out, we process the personal data provided by the following categories of natural persons, hereinafter referred to as data subjects, respectively: clients / potential clients and beneficiaries / potential beneficiaries of the contracts concluded and of other specific activities of the company. br> We process, as the case may be, only personal data provided by law for the purposes of the following purposes, such as: Name, First name; Name, First name family members; data; Sex; Date, place of birth; citizenship; Signature; Civil status data; Car permit data / Registration certificate; Pension file number; E-mail; Landline / mobile / fax; Address (domicile / residence) / address of work place; Profession; Work place / brand number; Diplomas / studies / vocational training; Family situation; Bank data; Commercial features (customer segment), contractual data (for the administration of products and services provided to customers); Habits / preferences (e.g. hobby) / behavior / professional evaluation; Image - photo, video; Fiscal dates; Account number

 

Processing purposes:

Personal data can be processed for the following purposes, without being limited to:
a) identifying clients / potential clients and beneficiaries / potential beneficiaries of contracts, preparing the offer, offering, negotiating , the conclusion, execution and termination of the contract, transmission of notifications, invoicing and collection payments associated with the contracts, verification and recovery of debts, transactions, summons, notifications, contractual notices and legal actions;
b) solving the clients' requirements;
c) protecting the vital interests of the company

Legal grounds for processing:

The processing of personal data may be necessary for: the execution of the contract to which the data subject is a party and to make requests at the request of the data subject before and after the conclusion of a contract; In certain specified situations, processing is allowed only if the data subject has given his consent for processing.

 

The categories of recipients and proxies:

SAFINA ROM SRL could disclose by transmission the personal data collected directly or through some proxies, to the following categories of recipients: the proxies that process data with personal character on behalf of the company (post offices, law firms, courier companies, etc.), various service providers, third party collaborators, your proxies and agents, as the case may be.
 

Duration of processing:

Personal data processed by SAFINA ROM SRL following a contract under execution can be processed and stored according to the legal regulations in force.

 

Rights of natural persons in relation to the processing of personal data:

- the right to information (you have the right to be informed about the collection and use of personal data); the right of access (you have the right to access the personal data and the additional information, and allows you to know and verify the legality of the processing);
- the right to rectification (you have the right to obtain the rectification of inaccurate data, as well as the completion of the data which are incomplete, including by providing you with additional information);
- the right to delete data ("The right to be forgotten" = in the situations expressly regulated by law, especially if you withdraw your consent or if it is found that the data were processed illegally, as well as the right to request data deletion);
- the right to withdraw the consent (the right to withdraw, at any time, the consent for data processing);
-the right to data portability (the right to receive the data you provided in a structured format, which can be read automatically and the right to request that the data be transmitted to another operator);
- the right to restrict the processing (you have the right to obtain from us the restriction of data processing in certain situations expressly regulated by law, especially if you dispute the accuracy of the data or if the processing is illegal, but you oppose the deletion of the data In these situations, except for storage, the data will no longer be processed);
- the right to file a complaint (you have the right to file a complaint with the National Supervisory Authority for Personal Data Processing);
- the right to opposition (you have the right to oppose processing based on legitimate interest or performing a public interest task / exercising public authority, including profiling, direct marketing and processing for scientific / historical research and statistics);
-the right not to be the subject of a decision based exclusively on automatic processing, including the creation of profiles, which produces legal effects that concern the person concerned or similarly affect it to a significant extent,
- the right to notify the courts (you have the right to bring a judicial appeal before the administrative litigation courts when the supervisory authority does not handle a complaint of yours or does not inform you about the progress or the resolution of the complaint. filed under Article 77 of the Regulation, but also the right to bring a judicial action to the courts of common law to repair the damage suffered as a result of a violation of Regulation 2016/679).  

 

SAFINA ROM SRL , as a data operator, processes personal data according to the law. For the exercise of these rights, you can address with a written request, dated and signed at the address:
Ploiesti, str. C.T. Grigorescu no.14, Prahova county
, or by e-mail to:
elena.tudor@safina.rom

Thank you for joining us,
The SAFINA ROM Team