Protectia Datelor Personale

Politica Cookie


În vederea funcționalității optime a prezentului site este necesară utilizarea tehnologiei de tip “cookie”. Această tehnologie permite stocarea unor date în dispozitivul dumneavoastră în momentul în care este accesat un site web printr-o conexiune la internet. Acest tip de informație cookie poate fi considerat un “steguleț” aflat local îndispozitivul dumneavoastră pe care pagina web îl recunoaște și poate optimiza afișarea și funcționalitatea în mod personalizat. Este foarte important de știut că un cookie este un tip de dată digitală complet pasivă și care nu execută sau rulează nici un fel de program software (nu este un virus sau orice alt tip de soft rău intenționat și nu poate accesa informațiile pe care dumneavoastră le stocați în calculator).
 
Pagina web www.safina.ro pe care o deținem va prelucra informația doar cu acordul dumneavoastră expres. În cazul în care doriți să vă retrageți acordul de a folosi cookie vă rugăm să efectuați setările necesare în cadrul browserului dumneavoastră; totuși, în acest caz vă informăm că unele caracteristici prezente în cadrul paginii web nu vor putea funcționa corespunzător.
 
Acest tip de fișier descries mai sus recunoaște terminalul utilizatorului prezentului site, ajutând ca informația continută la nivel de pagina web să fie prezentată într-un mod cât mai relevant și, cel mai important, adaptat la preferințele utilizatorului. Cookie-urile sunt necesare în vederea asigurării utilizatorilor unui serviciu confortabil și o experiență de navigare plăcută. 
 
 Această politică de utilizare a modulelor cookie este în acord cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii privind drepturile dumneavoastră, accesați Politica de confidețialitate a site-ului.

Câteva argumente relevante în vederea folosirii de cookie:

 - prezentarea de conținut și servicii relevante utilizatorului;
 - colectarea de informații anonime (cum ar fi câți utilizatori au vizitat site-ul și care sunt paginile de interes) în vederea generării de rapoarte necesare îmbunătățirii paginii web;

- sunt foarte practice în a reține setările dumneavoastră la nivel de site (cum ar fi limba site-ului, sau alte personalizări unice):
 - poate controla manipularea resurselor în vederea optimizării vitezei de încărcare a paginii web;

- reținerea datelor de înregistrare pe o pagina web se face tot datorită setărilor de tip cookie.

Datele de tip cookie se impart în mai multe categorii:
 - după perioada de viață: cookie de sesiune și cookie fix;
 - după scopul folosirii: cookie esențial sau strict necesar, cookie de performanță, cookie de funcționalitate.

 În cadrul acestui site sunt folosite mai multe categorii din cele enumerate mai sus, pentru o înțelegere mai bună vă oferim câteva exemple:
 - Cookie de sesiune reprezintă acele tipuri de date digitale active doar atâta timp cât dumneavoastră folosiți pagina web;

- Cookie permanent reprezintă acele tipuri de date digitale stocate în dispozitivul dumneavoastră până în momentul ștergerii manuale din setările browserului;

- Cookie esențial reprezintă acele tipuri de date digitale care garantează funcționarea site-ului;

- Cookie de performanță reprezintă acele tipuri de date digitale care furnizează informații și statistici despre performanța site-ului, ca de exemplu: numărul vizitelor zilnice sau unice, sursele de trafic etc.

- Cookie de funcționalitate reprezintă acele tipuri de date digitale care memorează setările utilizatorului pe care acesta le face în ceea ce privește pagina web (de exemplu limba de afișare sau dimensiunea fontului) și au ca scop oferirea de exeriențe cât mai personalizate.


Toate tipurile de cookie prezentate anterior pot fi completate de așa-zisele “third- part cookies” sau cookie ce aparțin companiilor partenere terțe.

 Menționăm că datele cu caracter personal cum ar fi numele sau detaliile bancare nu au scopul folosirii modulelor cookie.

Pentru o mai bună înțelegerea a modulelor cookie folosite de acest site puteți consulta tabelul modulele cookie active.

Acordul dumneavoastră pentru folosirea cookie-urilor este valabil pe domeniul https://safina.ro

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-urile impracticabile sau dificil de vizitat şi folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veţi mai primi/vedea publicitate online.
 
 Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poţi seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu eşti înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opţiuni” sau în meniul de „preferinţe” al browserului tău.

Pentru a înţelege aceste setări, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteţi folosi optiunea „ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in SafariPersonal Data Protection

Cookie Policy


We use “cookies” in order to ensure the optimal operation of this site. The “cookie” technology allows certain data to be stored on your device when a website is visited via an internet connection. This type of cookie information can be considered as a "flag" to be found on your device, likely to be recognized by the web page, which can further optimize the display and functionality in a customized way. It is very important to know that a cookie is a totally passive type of digital data, which does not run or operate any software (it is not a virus or any other type of malicious software and it cannot access the information stored on your computer/device).
 
Our web page www.safina.ro will process the information only with your expressly given consent. In case you may want to withdraw your consent for using cookies, please make the necessary settings in your browser; however, in such a case, please be aware that some features of this webpage may not work properly.  

This type of file described above is able to recognize this website user’s terminal, helping the information available on the web page to be presented in the most relevant way and, most importantly, adjusted to the user's preferences. Cookies are necessary to provide users with comfortable service and a pleasant browsing experience. 

This policy on the use of cookies is in accordance with the EU Regulation 2016/679 on the protection of personal data. For further details about your rights, please visit the website Privacy Policy.  

Here are some relevant pros for using cookies:

  • the user can benefit of relevant content and services;

  • useful anonymous information is available (such as the number of users visiting the website and those pages which are of interest for users) for generating reports needed to improve the website;

  • they are useful for retaining the relevant settings of your website (such as website language, or any other type of unique customizations):

  • they can control the management of resources in order to optimize the web page loading speed;

  • the retention of the registration data on a web page is also done due to cookies settings. 

Cookies are essentially divided into several categories:
 - based on their lifetime: session cookies and fixed cookies;
 - based on the purpose of use: essential or strictly necessary cookies, performance cookies, preferences or functionality cookies.
 
This website uses more of the above-described categories. For a better understanding, we provide some examples below:

  • Session cookies are those types of digital data that are active only as long as the web page is being visited;

  • Persistent or fixed cookies are those types of digital data stored on your device until they are manually removed from the browser settings;

  • Essential cookies are those types of digital data likely to ensure the operation of the website;

  • Performance cookies are those types of digital data that provide information and statistics about the website performance, such as the number of daily or unique visits, traffic sources, etc.

  • Preferences or functionality cookies are those types of digital data that store the settings the user makes on a web page (for instance, display language or font size) and they are intended to provide the most customized experience.


The so-called "third-party cookies" or cookies belonging to third party partner companies can be added to all of the above-described types of cookies.

Please note that personal data such as name or bank details are not for the purpose of using cookies.

For better understanding the types of cookies this website uses, please see the table of active cookies.

Your consent/agreement to using cookies is valid on the domain https://safina.ro

How can I turn cookies off?

The turning off and removal of cookies may make certain websites impractical or difficult to visit and use. Also, refusing to accept cookies does not mean that you will no longer receive / view online advertising.

Settings can be made in the browser so that these cookies are no longer accepted or the browser can be set to accept cookies from a specific website. Still, you may not leave comments unless you are not registered using cookies, for instance.

All modern browsers allow changing cookies settings. These settings are usually found in the "options" or "preferences" menu of your browser.

The following links may be useful for better understanding such settings, otherwise you can use the browser's "help" option for more details.
 
Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari